Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και προγράμματα σε πρακτικό επίπεδο

Υποστήριξη ευρωπαϊκών οργανισμών

Όλοι συζητούν για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεξιά και αριστερά. Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μάς παρέχειι ως χρήστ(ρι)ες, καταναλωτές/τριες, ορισμένα δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Ταυτόχρονα επιφέρει και υποχρεώσεις για τις εταιρείες και τους οργανισμούς κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Τα  δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις έχουν κατοχυρωθεί στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) από το 2018.

Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι κανονισμοί για μένα προσωπικά και για την καθημερινή επαγγελματική μου ζωή;

Εδώ ακριβώς θέλουμε να προσφέρουμε υποστήριξη ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με τρόπο συμβατό με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ένα εγχειρίδιο για τον χειρισμό των δεδομένων του προγράμματος και των δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών. Επιπλέον παρουσιάζουμε μια επιλογή κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των μαθημάτων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα βρείτε συγκεκριμένες οδηγίες, λίστες ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές που βοηθούν να ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων στην καθημερινότητα και να εδραιωθεί η προστασία των δεδομένων ως κεντρικό ζήτημα ήδη στο σχεδιασμό του προγράμματος. Μακροπρόθεσμα θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα μέλη σας και τον οργανισμό σας στο ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υλικά

Συγκεκριμένες οδηγίες, κατάλογοι ελέγχου, πληροφορίες βέλτιστης πρακτικής και μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πλαίσιο

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα: διάρκεια, ομάδες-στόχοι, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος.