Το έργο.

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

Από την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) το 2018, αλλά και νωρίτερα, το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει τεθεί επανειλημμένα σε δημόσιο διάλογο. Το δικαίωμα κάθε προσώπου στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν είναι ήδη κατοχυρωμένο στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΓΚΠΔ απλώς προσδιορίζει πιο συγκεκριμένα  τον κανονισμό αυτόν περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων περιλαμβάνει κανόνες για την προστασία φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους, καθώς και κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Στόχος του είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων – ιδίως του δικαιώματός τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν.

Με άλλα λόγια, ο ΓΚΠΔ περιγράφει τα προσωπικά μας δικαιώματα ως προς τον καθορισμό της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, δηλαδή του δικαιώματος να αποφασίζουμε για τα προσωπικά μας δεδομένα, του να είμαστε σε θέση να καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι/ίδιες τη διάθεση και την χρήση των προσωπικών μας δεδομένων. Από την άλλη, τα δικαιώματα αυτά συνεπάγονται υποχρεώσεις και διατάξεις που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες και οι οργανώσεις. Ιδιαίτερης προσοχής, όμως, χρήζει η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο επαγγελματικό περιβάλλον, όπου η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται από πολλούς τροχοπέδη, καθώς συχνά συνεπάγεται στη συνείδησή τους με περιορισμούς και απαγορεύσεις. Και αυτό είναι πράγματι λυπηρό, διότι ο κανονισμός εξυπηρετεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων του καθενός και μόνο!

Προκειμένου να κατανοηθεί η σημασία της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς του εκπαιδευτικού κλάδου και στους υπαλλήλους τους, διεξήχθη ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2022 και του τέλους Μαρτίου του 2023. Η έρευνα απευθυνόταν σε εργαζόμενους/ες στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση, στην εργασία με παιδιά και νέους καθώς και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση γενικότερα..

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και τις λεπτομερείς αναλύσεις [εδώ στην ιστοσελίδα μας]

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα GDPRism έχει στόχο να υποστηρίξει τις οργανώσεις και τους εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με τρόπο συμβατό προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ομάδα-στόχος του προγράμματος επομένως αποτελούν βασικά οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που παρέχουν πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες. Εκτός από το διοικητικό προσωπικό υπάρχουν και εκπαιδευτές και καθηγητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ως προς την ανάπτυξη του περιεχομένου το πρόγραμμα ειδικότερα απευθύνεται  σε οργανώσεις που εφαρμόζουν προγράμματα στο πλαίσιο του ERASMUS+.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν γενική ισχύ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες οργανώσεις και φορείς, όπου, παράλληλα με την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, το πρόγραμμα υποστηρίζει την ομάδα- στόχο στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκειμένου η προστασία δεδομένων ν’ αποκτήσει κεντρική θέση στην καθημερινή επαγγελματική ζωή, πρέπει πρώτα να κατανοηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία: Τι είναι στην πραγματικότητα η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Τι εννοούμε με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις συνεπάγεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων για μένα και την οργάνωσή μου; Το περιεχόμενο αυτό έχει σχεδιαστεί με τη μορφή μιας ενότητας ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) που επιτρέπει σε άτομα από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων να αποκτήσουν τις στοιχειώδειςγνώσεις και να τις εφαρμόσουν στην οργάνωσή τους.

Αυτή η μαθησιακή ενότητα συμπληρώνεται από κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των δεδομένων του προγράμματος και των δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών. Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την υλοποίηση ενός προγράμματος σύμφωνα με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα πρόγραμμα ERASMUS+. Επιπλέον, το πρόγραμμα υποστηρίζει και καθιστά διαθέσιμες συγκεκριμένες οδηγίες, καταλόγους ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές που βοηθούν να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην καθημερινή ζωή, όπως για παράδειγμα την επιλογή των κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την παρακολούθηση των μαθημάτων σύμφωνα με κριτήρια προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού από τον Οκτώβριο του 2022. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και λήγει την 1η Μαρτίου 2024. Ωστόσο, αποσπασματικά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα και μετά την ολοκλήρωσή του προγράμματος.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του περιεχομένου, στο τέλος του 2022 θα δημοσιευθεί μια έρευνα για να διαπιστωθεί η τρέχουσα κατάσταση και η προσωπική αξιολόγηση της ομάδας-στόχου μας.